Lm Tiến Linh - Hội Thảo Sống Chứng Nhn Hy Vong Trong Vòng Xoay Cuộc Đời

Từ tuổi thanh xuan đến các trại tị nạn ở Hongkong, linh mục vẫn đam mê các công http://erica0walter78.webgarden.com/section-1/blog/lm-tien-linh-hoi-thao-song-chung tác bác ái xa hội, dạy giáo lý, sinh hoạt giới trẻ, ca trưởng các ca đoàn, làm việc cho Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc, phụ trách các chương trình văn nghệ, tổ chức các chương trình vui chơi giải trí cho mọi người, từ những người già cô đơn, thanh niên thiếu nữ đến các trẻ mồ côi cũng như các sinh hoạt chung của các giáo đoàn trong các trại tị nạn.

Write a comment

Comments: 0